04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Statut SKS Bałtyk Gdynia

STATUT
STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY „BAŁTYK” GDYNIA,

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1
[nazwa i tradycje]

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia (zwane dalej jako SKS „BAŁTYK” Gdynia lub jako „Klub”)
2. Stowarzyszenie przyjmuje tradycje powstałego w 1930 roku Klubu Piłkarskiego „Bałtyk” w Gdyni.
3. Stowarzyszenie jest kontynuatorem i spadkobiercą wieloletniego dorobku sportowego i majątku sekcji po byłym SKS „Bałtyk” w Gdyni.

§ 2
[siedziba]

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdynia, a terenem działania jest Polska.

§ 3
[organ nadzoru]

Organem nadzorującym działalność jest właściwy Starosta Powiatu.

§ 4
[podstawa prawna działania]

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5
[symbole Klubu]

1. Klub używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Barwami Klubu są kolory biały i niebieski.
3. Godłem są umieszczone na tle białego rombu litery „SKS”, pod nimi lecąca mewa nad dwiema falistymi liniami symbolizującymi fale morskie, niżej nazwa „BAŁTYK”, a pod nią napis GDYNIA. Pod napisem GDYNIA cyfry symbolizujące rok założenia 1930. Wszystkie napisy i obramowania rombu są koloru niebieskiego.

Rozdział II

Cele i środki działania SKS „BAŁTYK” Gdynia

§ 6
[cele Klubu]

Do celów SKS „BAŁTYK” Gdynia należy:
a) rozwijanie wyczynowego sportu piłkarskiego i amatorskiego w środowisku gdyńskim, szkołach i dla osób i organizacji wspierających;
b) tworzenie warunków dla uprawiania sportu wyczynowego swym członkom w tworzonych grupach szkoleniowych;
c) nadzorowanie działalności nad szkoleniem sportowym zawodników drużyn wyczynowych oraz młodzieżowych w poszczególnych grupach wiekowych. Angażowanie wyspecjalizowanej kadry trenersko-instruktorskiej;
d) korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych;
e) tworzenie warunków do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i finansowej przez Klub;
f) organizowanie warunków dla uprawiania sportu młodzieży mniej sprawnej oraz niepełnosprawnej;
g) zwalczanie i przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym wśród młodzieży;
h) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
2) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
3) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
4) PKD 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
5) PKD 46 – Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
6) PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
7) PKD 55 – Zakwaterowanie;
8) PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
9) PKD 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
10) PKD 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
11) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
12) PKD 73.1 – Reklama;
13) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa;
14) PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
15) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
16) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
17) PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
18) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
19) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
20) PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji;
21) PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
22) PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
23) PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;
24) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
25) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
26) PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
27) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
28) PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
29) PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
30) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
31) PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
32) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
i przeznaczanie zysków w całości na cele statutowe.

§ 7
[działania Klubu]

Dla osiągnięcia celów statutowych SKS „BAŁTYK” Gdynia podejmuje następujące środki i działania:
a) organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje oraz inne osoby prawne i fizyczne,
b) organizuje obozy i zgrupowania sportowe, konsultacje, prelekcje i kursy mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników oraz kadry trenersko-instruktorskiej,
c) prowadzi prace wychowawcze wśród członków Klubu,
d) prowadzi prace propagandowe i informacyjne w celu popularyzacji sportu głównie w środowisku miasta Gdyni, poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów, folderów, programów, afiszy itp.,
e) prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i zezwolenia właściwych władz rejestrowych, a uzyskane z niej fundusze przeznacza na finansowanie działalności sportowej,
f) zapewnia optymalne wykorzystanie całego swojego potencjału technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego.

§ 8
[zatrudnianie pracowników]

Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 9
[reprezentowanie interesów zbiorowych członków]

W zakresie swoich celów statutowych Klub może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Rozdział III

Członkowie SKS „BAŁTYK” Gdynia, ich prawa i obowiązki:

§ 10
[członkowie]

1. Członkami SKS „BAŁTYK” Gdynia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na członków:
a) zwyczajnych
b) uczestników
c) wspierających
d) sponsorów
e) honorowych

§ 11
[zasady przyjęcia i przywrócenia do Klubu]

1. Rodzaje członków:
a) Członkiem zwyczajnym SKS „BAŁTYK” Gdynia może być każda osoba fizyczna która ukończyła 16 lat, która w złożonej dobrowolnie deklaracji wyrazi chęć uprawiania sportu i rekreacji.
b) Członkiem uczestnikiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży podpis na deklaracji dobrowolnie wyrażając przez to chęć uprawiania sportu i rekreacji. Warunkiem przyjęcia tej deklaracji jest obowiązkowy podpis jednego z prawnych opiekunów uczestnika.
c) Członkiem wspierającym działalność Klubu może być osoba fizyczna po podpisaniu tekstu deklaracji członka wspierającego Klub.
d) Sponsorem Klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która podpisze dobrowolnie treść deklaracji o systematycznym przekazywaniu własnych środków finansowych na konto bankowe Klubu, a także bezpośrednio do kasy klubowej za pokwitowaniem na druku KP, lub przekazaniu pomocy rzeczowej na podstawie prawidłowych dokumentów finansowych.
e) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne zasługi w rozwoju Klubu. O nadanie członka honorowego musi wystąpić Zarząd Klubu z wnioskiem do Walnego Zebrania.
2. Zasady przyjmowania członków:
a) Członków – zwyczajnych, uczestników, wspierających i sponsorów – przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia przez podjęcie odpowiedniej uchwały własnej.
b) Podstawą przyjęcia na członka Klubu, każdorazowo będzie deklaracja członkowska osoby fizycznej lub prawnej.
3. Zasady przywrócenia członka Klubu:
a) W przypadku nie przyjęcia członka do Klubu, przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
b) Takie samo prawo upoważnia zainteresowanego do złożenia odwołania do Walnego Zebrania w przypadku jego wykreślenia względnie wykluczenia ze Stowarzyszenia.
c) Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia kandydatowi lub członkowi wspomnianej decyzji.
d) Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu członkowi przysługuje nadal prawo członka Stowarzyszenia.

§ 12
[prawa członków zwyczajnych]

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania do wszystkich władz Klubu,
c) uczestniczenia w zebraniach Zarządu Klubu,
d) zgłaszania uwag i wniosków,
e) korzystania z potencjału sportowego Klubu.

§ 13
[prawa członków wspierających i honorowych]

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
b) zgłaszać propozycje i wnioski wobec Zarządu Klubu.
c) korzystać z potencjału sportowego Klubu na warunkach uzgodnionych z Zarządem Klubu

§ 14
[prawa członków uczestników]

Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa określone w § 11 za wyjątkiem pkt. 1.

§ 15
[obowiązki członków zwyczajnych]

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) ścisłe przestrzeganie Statutu SKS „BAŁTYK” Gdynia, stosowanie się do uchwał oraz wypełnianie obowiązków nałożonych przez władze Klubu i Walne Zebranie;
b) wpłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu;
c) brać czynny udział w zebraniach, zawodach i imprezach organizowanych przez Klub.

§ 16
[obowiązki członków wspierających i sponsorów]

Do obowiązków członków wspierających i sponsorów należy udzielanie materialnej i moralnej pomocy Klubowi, a w szczególności wpłacania zadeklarowanych składek.

§ 17
[utrata członkostwa]

Prawa członkowskie można utracić w skutek:
a) zwolnienia, na jego pisemny wniosek, potwierdzony uchwałą Zarządu Klubu
b) skreślenia,
• na jego własny wniosek, zatwierdzony przez Zarząd Klubu,
• na wniosek kierownictwa sekcji, potwierdzony uchwałą Zarządu Klubu
c) wykluczenie członka Klubu może nastąpić po podjęciu uchwały przez Zarząd Klubu, gdy członek swoim postępowaniem przynosi ujmę Stowarzyszeniu, nie przestrzega zasad jego statutu, bądź nie podporządkowuje się uchwałom władz Klubu,
d) wykluczenie lub okresowe zawieszenie członka Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
e) śmierci lub likwidacji Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 18
[władze Klubu]

1. Władzami SKS „BAŁTYK Gdynia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób.
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
3. Zarząd Klubu na wniosek co najmniej 5 sponsorów może powołać Radę Sponsorów jako organ doradczy Zarządu. Rada Sponsorów skupia sponsorów, którzy przez wsparcie finansowe mają wpływ na całokształt działalności Klubu poprzez bieżącą współpracę z Zarządem klubu. Przy tym:
a) każdy sponsor ma swojego przedstawiciela w Radzie;
b) liczba członków Rady jest nieograniczona;
c) Rada Sponsorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady Sponsorów ma prawo do udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 19
[Walne Zebranie]

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą SKS „BAŁTYK” Gdynia.
2. Walne Zebrania odbywać się mogą jako:
a) zwyczajne – zwołane jeden raz w roku,
b) nadzwyczajne – zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu Klubu, Komisji rewizyjnej lub ¼ ogółu członków zwyczajnych SKS „BAŁTYK” Gdynia. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od chwili wpłynięcia wniosku żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Zwołując Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd może jednocześnie wyznaczyć drugi termin Zebrania, na wypadek nie osiągnięcia kworum podczas pierwszego terminu.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie – co najmniej jednej trzeciej osób uprawnionych do głosowania.

§ 20
[zwołanie Walnego Zebrania]

1. Walne Zebranie członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu przez skuteczne zawiadomienie członków przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania, podając porządek dzienny. Przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy oprócz porządku dziennego podać motyw zwołania zebrania.
2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu może zostać również dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomością SMS, na adres (numer) wskazany przez członków.
§ 21
[kompetencje Walnego Zebrania]

Do kompetencji walnego Zebrania należy:
a) ocena działalności organizacyjnej, sportowej i finansowo-gospodarczej Klubu, rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu lub odmowa jego udzielenia.
b) wybór członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. (wszystkich z zarządu osobno na walnym)
c) nadawanie godności członka honorowego Klubu na wniosek Zarządu Klubu po podjętej uchwale.

§ 22
[skład Zarządu]

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym SKS „BAŁTYK” Gdynia.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, przy czym:
a) w trakcie trwania czteroletniej kadencji Zarządu wybranego przez Walne Wyborcze Zebranie Członków, Zarząd może dokooptować nie więcej niż 4 osoby do składu Zarządu, spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia,
b) wybór dokooptowanych członków musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.
3. Zarząd Klubu składa się z Prezesa oraz Wiceprezesa i Skarbnika, a także ewentualnie pozostałych członków, jeżeli zarząd będzie liczył więcej niż cztery osoby.
1. Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie wybiera Prezesa a ukonstytuowanie na poszczególne stanowiska w Zarządzie następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym zebraniu. Zakres czynności poszczególnych członków ustala na pierwszym posiedzeniu Zarząd Klubu.
2. Ustalenie zakresu czynności poszczególnych członków Zarządu następuje uchwałą Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu.

§ 23
[kompetencje Zarządu]
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) przestrzeganie i realizacja Uchwał Walnego Zebrania,
b) zwołanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
c) reprezentowanie Klubu wobec władz państwowych, samorządowych, zakładowych i sportowych,
d) wybór delegata reprezentującego Klub na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej lub na innych konferencjach plenarnych
e) nadzorowanie działalności Klubu zgodnie ze Statutem,
f) ustalenie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
g) karanie i nagradzanie członków Klubu
h) zawieranie wszelkich umów oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień w imieniu Klubu,
i) zatwierdzanie sprawozdań i uchwał na Walne Zebranie,
j) opracowywanie i realizacja okresowych planów prac,
k) opracowywanie ramowego preliminarza budżetowego Klubu na dany rok oraz jego realizację,
l) zatwierdzanie pracowników etatowych Klubu,
m) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Klubu.
2. Do skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu, z zastrzeżeniem § 28, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym prezesa Zarządu.
3. Zebranie Zarządu Klubu może zostać zwołane przez Prezesa lub Wiceprezesa lub na wniosek minimum 3 członków Zarządu, względnie przez Komisję Rewizyjną.
4. Zebranie Zarządu Klubu winno odbywać się dwa razy w miesiącu, a nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu, a w przypadku równości decyduje głos Prezesa Klubu.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
7. W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub jest reprezentowany przez członka Komisji Rewizyjnej, wskazanego w uchwale Komisji.

§ 24
[skład Komisji Rewizyjnej]

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Uchwałę, o której mowa w § 23 ust. 7 Komisja Rewizyjna podejmuje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 25
[kompetencje Komisji Rewizyjnej]

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości i zgodności z obowiązującymi przepisami,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu, zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dot. Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego bilansu Klubu,
c) przeprowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich i stawiania w tym przedmiocie stosownych wniosków,
d) przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wydawanie stosownych poleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
e) wystąpienie z wnioskiem o zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
f) prawo uczestnictwa z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu Klubu,
g) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu przez wszystkich członków i władze Klubu.

Rozdział IV

Fundusze i majątek Klubu

§ 26
[definicja, zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu]

1. Fundusze SKS „BAŁTYK” Gdynia stanowią:
a) wpisowe i składki członkowskie członków Klubu,
b) dotacje zakładów pracy, samorządu terenowego, subwencje władz państwowych, organizacji sportowych, związkowych zarówno w gotówce jak i w naturze,
c) darowizny od osób fizycznych i prawnych,
d) wpłaty z wypożyczenia i transferów zawodników,
e) wpływy z zawodów i imprez sportowych, i reklamy oraz opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego, i urządzeń sportowych Klubu,
f) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.
2. Majątek Klubu stanowią urządzenia i sprzęt sportowy służący do uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz do rekreacji, wypoczynku i odnowy oraz majątek służący do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.
3. Klub jest użytkownikiem obiektów, urządzeń sportowych służących do uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz do rekreacji, wypoczynku i odnowy. Jest użytkownikiem obiektów i urządzeń stanowiących bazę wraz z wyposażeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Zarządzanie Funduszami i majątkiem Klubu leży w gestii Zarządu Klubu.
5. Rok obrachunkowy kończy się równocześnie z rokiem kalendarzowym.

§ 27
[przeznaczenie środków]

1. Fundusze Klubu służą do realizacji celów statutowych, a także do pokrywania kosztów działalności Klubu.
2. Na realizację wydatków na własne potrzeby Klubu na dany rok kalendarzowy wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.

§ 28
[Sposób zaciągania i realizacji zobowiązań majątkowych.]

1. Za podjęte przez siebie zobowiązania Klub odpowiada całym swoim majątkiem.
2. Do kwoty 3000,00 zł (trzy tysiące) każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania i składać oświadczenia woli w imieniu Klubu.
3. Do zaciągania zobowiązań powyżej kwoty określonej w ustępie 1 konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

Rozdział V

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29
[uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Klubu]

1. Dokonywanie wszelkich zmian Statutu Klubu leży tylko i wyłącznie w kompetencjach Walnego Zebrania.
2. Zmian w Statucie dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania.
3. Rozwiązanie SKS „BAŁTYK” Gdynia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej w obecności co najmniej 2/3 członków Klubu oraz zgody władz rejestrujących.

§ 30
[przekazanie majątku]

O przekazaniu majątku w razie rozwiązania Klubu decyduje Walne Zebranie za zgodą władz rejestrujących.

Uwaga końcowa:

Treść statutu opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami].