energa_sponsor_strategiczny

Statut SKS Bałtyk Gdynia

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia, zwane w dalszym ciągu SKS BAŁTYK.
Stowarzyszenie przyjmuje tradycje powstałego w 1930 roku Klubu Piłkarskiego Bałtyk w Gdyni. Jest kontynuatorem i spadkobiercą wieloletniego dorobku sportowego i majątku sekcji po byłym SKS Bałtyk w Gdyni. Aktualnie przyjmuje bezpłatnie od Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego:
– wykaz imienny zawodników,
– wykaz sprzętu sportowego
– porozumienie w sprawie korzystania z obiektów sportowych usytuowanych w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 z jego właścicielem.

§ 2
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdynia, a terenem działania jest Polska

§ 3
Organem właściwym, nadzorującym działalność jest Starosta Powiatu.

§ 4
SKS BAŁTYK jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5
Klub używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Barwami klubu są kolory biały i niebieski. Godłem są umieszczone na tle białego rombu litery SKS, pod nimi lecąca mewa nad dwiema falistymi liniami symbolizującymi fale morskie, niżej nazwa Bałtyk, a pod nią napis Gdynia. Pod napisem Gdynia cyfry symbolizujące rok założenia: 1930. Wszystkie napisy i obramowania rombu koloru niebieskiego.

Rozdział II
Cele i środki działania SKS BAŁTYK

§ 6
Do zadań SKS BAŁTYK należy:
1. rozwijanie wyczynowego sportu piłkarskiego i amatorskiego w środowisku gdyńskim, szkołach i dla osób, i organizacji wspierających,
2. tworzenie warunków dla uprawiania sportu wyczynowego swym członkom w tworzonych grupach szkoleniowych,
3. nadzorowanie działalności nad szkoleniem sportowym zawodników drużyn wyczynowych oraz młodzieżowych w poszczególnych grupach wiekowych, angażowanie wyspecjalizowanej kadry trenersko-instruktorskiej,
4. korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych,
5. tworzenie warunków do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i finansowej przez klub,
6. organizowanie warunków dla uprawiania sportu młodzieży mniej sprawnej oraz niepełnosprawnej,
7. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
PKD 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,
PKD 46 – Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
PKD 47 – Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
PKD 55 – Zakwaterowanie,
PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
PKD 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
PKD 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,
PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych,
PKD 79.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
PKD 73.1 – Reklama,
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,
PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana i przeznaczanie zysków w całości na cele statutowe.

§ 7
Dla osiągnięcia celów statutowych SKS BAŁTYK podejmuje następujące środki i działania:
1. organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje oraz inne osoby prawne i fizyczne;
2. organizuje obozy i zgrupowania sportowe, konsultacje, prelekcje i kursy mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników oraz kadry trenersko-instruktorskiej;
3. prowadzi prace wychowawcze wśród członków klubu;
4. prowadzi prace propagandowe i informacyjne w celu popularyzacji sportu głównie w środowisku miasta Gdyni poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów, folderów, programów, afiszy itp.;
5. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i zezwolenia właściwych władz rejestrowych a uzyskane z niej fundusze przeznacza na finansowanie działalności sportowej;
6. zapewnia optymalne wykorzystanie całego swojego potencjału technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego.

Rozdział III
Członkowie SKS BAŁTYK, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami SKS BAŁTYK mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Klubu dzielą się na członków:
a/ zwyczajnych,
b/ uczestników,
c/ wspierających,
d/ sponsorów,
e/ honorowych.

§ 9
1. Rodzaje członków:
a/ członkiem zwyczajnym SKS BAŁTYK może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, która w złożonej dobrowolnie deklaracji wyrazi chęć uprawiania sportu i rekreacji;
b/ członkiem uczestnikiem klubu może być każda osoba fizyczna, która złożypodpis na deklaracji dobrowolnie wyrażając przez to chęć uprawiania sportu i rekreacji. Warunkiem przyjęcia tej deklaracji jest obowiązkowy podpis jednego z prawnych opiekunów uczestnika;
c/ członkiem wspierającym działalność klubu może być osoba fizyczna po podpisaniu tekstu deklaracji członka wspierającego klub;
d/ sponsorem klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która podpisze dobrowolnie treść deklaracji o systematycznym przekazywaniu własnych środków finansowych na konto bankowe klubu, a także bezpośrednio do kasy klubowej za pokwitowaniem na druku KP lub przekazaniu pomocy rzeczowej na podstawie prawidłowych dokumentów finansowych;
e/ członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne zasługi w rozwoju klubu.
O nadanie tytułu członka honorowego musi wystąpić Zarząd klubu z wnioskiem do Walnego Zebrania
2. Zasady przyjmowania członków
Członków – zwyczajnych, uczestników, wspierających i sponsorów przyjmuje Zarząd SKS BAŁTYK przez podjęcie odpowiedniej uchwały własnej. Podstawą przyjęcia na członka klubu każdorazowo będzie deklaracja członkowska osoby fizycznej lub prawnej.
3. Zasady przywrócenia członka klubu
W przypadku nie przyjęcia członka do klubu przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Takie samo prawo upoważnia zainteresowanego do złożenia odwołania do Walnego Zebrania w przypadku jego wykreślenia względnie wykluczenia ze stowarzyszenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia kandydatowi lub członkowi wspomnianej decyzji. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu członkowi przysługuje nadal prawo członka stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu i brania udziału w głosowaniu,
2. wybierania do wszystkich władz klubu,
3. uczestniczenia w zebraniach Zarządu klubu,
4. zgłaszania uwag i wniosków,
5. korzystania z potencjału sportowego klubu.

§ 11
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
2. zgłaszać propozycje i wnioski wobec Zarządu klubu,
3. korzystać z potencjału sportowego klubu na warunkach uzgodnionych z Zarządem klubu.

§ 12
Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa określone w § 11 za wyjątkiem pkt. 1.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. ścisłe przestrzeganie Statutu SKS BAŁTYK, stosowanie się do uchwał oraz wypełnianie obowiązków nałożonych przez władze klubu i Walne Zebranie,
2. wpłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd klubu,
3. brać czynny udział w zebraniach, zawodach i imprezach organizowanych przez klub.

§ 14
Do obowiązków członków wspierających i sponsorów należy:
1. udzielanie materialnej i moralnej pomocy klubowi, a w szczególności wpłacania zadeklarowanych składek.

§ 15
Prawa członkowskie można utracić w skutek:
1. zwolnienia, na jego pisemny wniosek, potwierdzony uchwałą Zarządu klubu,
2. skreślenia
a/ na jego własny wniosek, zatwierdzony przez Zarząd klubu,
b/ na wniosek kierownictwa sekcji, potwierdzony uchwałą Zarządu klubu,
3. wykluczenie członka klubu może nastąpić po podjęciu uchwały przez Zarząd klubu, gdy członek swoim postępowaniem przynosi ujmę stowarzyszeniu, nie przestrzega zasad jego statutu, bądź nie podporządkowuje się uchwałom władz klubu,
4. wykluczenie lub okresowe zawieszenie członka klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwał Zarządu klubu,
5. śmierci lub likwidacji klubu.

§ 16
Władzami SKS BAŁTYK są:
Walne Zebranie,
Zarząd klubu,
Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób,
Sąd Koleżeński składający się z pięciu osób.

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą SKS BAŁTYK.
2. Walne Zebrania odbywać się mogą jako:
a/ zwyczajne – zwołane jeden raz w roku,
b/ nadzwyczajne – zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu klubu, Komisji Rewizyjnej lub ¼ ogółu członków zwyczajnych SKS BAŁTYK.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od chwili wpłynięcia wniosku żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Kadencja władz klubu trwa cztery lata.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% + 1 osób uprawnionych do głosowania.
5. Zarząd klubu na wniosek pięciu sponsorów może powołać Radę Sponsorów jako organ doradczy Zarządu. Rada Sponsorów skupia sponsorów, którzy przez wsparcie finansowe mają wpływ na całokształt działalności klubu przez bieżącą współpracę z Zarządem klubu,
a/ każdy sponsor ma swojego przedstawiciela w radzie,
b/ liczba członków rady jest nieograniczona,
c/ rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego, który ma prawo do udziału w posiedzeniu Zarządu klubu z głosem doradczym.

§ 17
Walne Zebranie członków klubu zwołuje Zarząd klubu przez ogłoszenie i zawiadomienie na piśmie członków przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania, podając porządek dzienny. Przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy, oprócz porządku dziennego, podać motyw zwołania zebrania.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. ocena działalności sportowej i finansowo-gospodarczej klubu, rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi klubu lub odmowa jego udzielenia,
2. wybór Zarządu oraz jego Prezesa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. nadawanie godności członka honorowego klubu na wniosek Zarządu klubu po podjętej uchwale,
4. ustalenie wpisowego i wysokości składek członkowskich.

§ 19
Zarząd klubu
1. Zarząd klubu jest organem wykonawczym SKS BAŁTYK.
2. Zarząd składa się z czterech do siedmiu członków. W razie zmniejszenia się jego składu, Zarząd może dokooptować nie więcej niż cztery osoby do składu Zarządu spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia. Wybór dokooptowanych członków musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.
3. Zarząd klubu składa się z Prezesa oraz Wiceprezesa, Sekretarza klubu i Skarbnika i ewentualnie członków, jeżeli Zarząd będzie liczył więcej niż cztery osoby.
4. Zarząd klubu wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na okres czterech lat.
5. Ukonstytuowanie na poszczególne stanowiska w Zarządzie następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu. Zakres czynności poszczególnych członków ustala na pierwszym posiedzeniu Zarząd klubu.
6. Do kompetencji Zarządu klubu należy:
a/ przestrzeganie i realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b/ zwołanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
c/ reprezentowanie klubu wobec władz państwowych, samorządowych, zakładowych i sportowych,
d/ nadzorowanie działalności klubu zgodnie ze Statutem,
e/ karanie i nagradzanie członków klubu,
f/ zawieranie wszelkich umów oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień w imieniu klubu,
g/ zatwierdzanie sprawozdań i uchwał na Walne Zebranie,
h/ opracowywanie i realizacja okresowych planów prac,
i/ opracowywanie ramowego preliminarza budżetowego klubu na dany rok oraz jego realizacja,
j/ zatwierdzanie pracowników etatowych klubu,
k/ uchwalanie wewnętrznych regulaminów klubu.
7. Zebranie Zarządu klubu może zostać zwołane przez Prezesa lub Wiceprezesa lub na wniosek minimum trzech członków Zarządu względnie Komisję Rewizyjną.
8. Zebranie Zarządu klubu winno odbywać się dwa razy w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
9. Uchwały zapadają większością głosów przy udziale 50% + 1 członków Zarządu, a w przypadku równości decyduje głos Prezesa klubu.

§ 20
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zebraniu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 21
Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
1. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości i zgodności z obowiązującymi przepisami,
2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu, zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dotyczących przyjęcia i zatwierdzenia rocznego bilansu klubu,
3. przeprowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich i stawiania w tym przedmiocie stosownych wniosków,
4. przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wydawanie stosownych poleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
5. wystąpienie z wnioskiem o zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
6. prawo uczestnictwa z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu klubu,
7. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu przez wszystkich członków i władze klubu.

§ 22
Sąd Koleżeński
Sąd Koleżeński powoływany jest przez Walne Zebranie spośród członków w liczbie pięciu osób.

§ 23
Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
1. sprawy o wykroczenia etyczne i statutowe członków klubu związane z ich pracą i działalnością w klubie,
2. skierowanie do rozpatrzenia przez władze statutowe klubu,
3. rozpatrywanie spraw spornych wynikłych między członkami klubu,
4. stawianie wniosków dyscyplinarnych do Zarządu klubu,
5. w pierwszej instancji Sąd Koleżeński orzeka w składzie zespołu orzekającego składającego się co najmniej z trzech osób, a w trybie odwoławczym w pełnym pięcioosobowym składzie Sądu Koleżeńskiego,
6. członek klubu po wyczerpaniu możliwości odwołania ma prawo złożyć protest na Walnym Zebraniu od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w trybie odwoławczym.

Rozdział IV
Fundusze i majątek klubu

§ 24
1. Fundusze SKS BAŁTYK stanowią:
a/ wpisowe i składki członkowskie członków klubu,
b/ dotacje zakładów pracy, samorządu terenowego, subwencje władz państwowych, organizacji sportowych, związkowych zarówno w gotówce jak i w naturze,
c/ darowizny od osób fizycznych i prawnych,
d/ wpłaty z wypożyczenia i transferów zawodników,
e/ wpływy z zawodów i imprez sportowych, reklamy i opłaty za wypożyczenie sprzętu sportowego i urządzeń sportowych klubu,
f/ wpływy uzyskane z prowadzonej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

Zarządzanie funduszami i majątkiem klubu leży w gestii Zarządu. Rok obrachunkowy kończy się równocześnie z rokiem kalendarzowym.

2. Majątek klubu stanowią urządzenia i sprzęt sportowy służące do uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz do rekreacji, wypoczynku i odnowy oraz majątek służący do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.
3. Klub jest użytkownikiem obiektów, urządzeń sportowych służących do uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz do rekreacji, wypoczynku i odnowy. Jest użytkownikiem obiektów i urządzeń stanowiących bazę wraz z wyposażeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 25
Fundusze Klubu służą do realizacji celów statutowych, a także do pokrywania kosztów działalności klubu. Na realizację wydatków na własne potrzeby klubu na dany rok kalendarzowy wymagana jest uchwała Zarządu klubu.

§ 26
Sposób zaciągania i realizacji zobowiązań:
1. za podjęte przez siebie zobowiązania klub odpowiada całym swoim majątkiem,
2. do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu klubu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie klubu

§ 27
Dokonywanie wszelkich zmian i poprawek Statutu leży tylko i wyłącznie w kompetencjach Walnego Zebrania. Zmian tych można dokonać na mocy uchwały Walnego Zebrania, która zapada zwykłą większością głosów przy udziale 2/3 członków klubu.
Rozwiązanie SKS BAŁTYK może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania i zgody władz rejestrujących przy udziale 2/3 członków klubu.

§ 28
O przekazaniu majątku w razie rozwiązania klubu decyduje Walne Zebranie za zgodą władz rejestrujących.

Uwaga końcowa:
Treść statutu opracowano na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach

Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 7.04.1989 r., Dz. U. Nr 14 poz. 86 z 7.04.1990 r., Dz. U. Nr 27 poz. 118 z 7.04.1996 r. oraz o ujednolicony tekst ustawy wydany w najnowszych zmianach – ważny od dnia 9 kwietnia 1996 r., Dz. U. 01.79.855 – j.t. prawo o stowarzyszeniach, zm. Dz. U. 3.96.874, zm. Dz. U. 04.102.1055