Regulamin Stadionu

Niniejsze przepisy obowiązują na obszarze Narodowego Stadionu Rugby 
w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10 podczas Imprez Masowych
organizowanych przez SKS Bałtyk Gdynia.

1. Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie akceptację Regulaminu Stadionu.

2. Uczestnicy Imprezy Masowej są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Stadionu oraz Regulaminu Imprezy Masowej.

 • 3. Prawo wstępu na Imprezę Masową organizowaną przez SKS Bałtyk na Stadionie mają:
  • 3.1  posiadacze płatnych biletów wstępu (normalnych lub ulgowych) oraz karnetów sezonowych, 
  • 3.2  posiadacze identyfikatorów wydanych i opieczętowanych przez organizatora.
    
 • 4. Wstęp wolny na Imprezę Masową organizowaną przez SKS Bałtyk na Stadionie mają:
  • 4.1  dzieci urodzone w 1998 roku i młodsze, za okazaniem legitymacji szkolnej i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
    

5. Wstęp dzieci do lat 13 na Imprezę Masową organizowaną przez SKS Bałtyk na Stadionie jest możliwy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 • 6. Maksymalna liczba miejsc udostępnionych dla uczestników Imprezy Masowej organizowanej na Stadionie przez SKS Bałtyk wynosi:
  • 6.1  1377, w tym 
   • - 1227 na trybunie głównej (sektory centralne: C, D, E, J, K, L, M, N), 
   • - 150 w wydzielonym sektorze gości, jeśli klub drużyny przeciwnej zamówi płatne bilety wstępu w trybie przewidzianym przepisami PZPN.
     
 • 7. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności podczas Imprez Masowych organizowanych przez SKS Bałtyk na Stadionie:
  • 7.1  wyłączone sektory skrajne na trybunie głównej (A, B, F, G, H, I, O, P),
  • 7.2  sektor VIP za bramką od strony ul. Górskiego.
    

8. W sektorach nieprzeznaczonych dla publiczności mogą przebywać jedynie posiadający identyfikatory SKS Bałtyk członkowie służb porządkowej i informacyjnej.

 • 9. Na Stadion nie wolno:
  • 9.1  wchodzić w kominiarkach lub innych nakryciach utrudniających identyfikację,  
  • 9.2  wnosić napojów alkoholowych,
  • 9.3  wnosić butelek lub innych opakowań z napojami,
  • 9.4  wnosić broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  • 9.5  wnosić fajerwerków i innych środków pirotechnicznych,
  • 9.6  wnosić drzewców do flag,
  • 9.7  wnosić innych niewymienionych w pkt. 9.1-6 przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu  uczestników Imprezy Masowej, 
  • 9.8  wjeżdżać rowerem,
  • 9.9  wprowadzać zwierząt.
    
 • 10. Na teren Stadionu nie zostaną wpuszczone lub będą usuwane ze Stadionu osoby:
  • 10.1  które nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość lub odmawiają pokazania go na żądanie służb porządkowych,
  • 10.2  na które nałożono zakaz klubowy lub zagraniczny,
  • 10.3  na których ciąży orzeczenie zakazujące wstępu na Imprezę Masową,
  • 10.4  które nie wykonują poleceń służb porządkowych lub informacyjnych, a także Policji i Żandarmerii Wojskowej,
  • 10.5  które są pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  • 10.6  które wnoszą lub posiadają na Imprezie Masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, Poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,
  • 10.7  które odmawiają służbom porządkowym prawa do przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 10.6,
  • 10.8  które w trakcie Imprezy Masowej przebywają w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności,
  • 10.9  które wywieszają na ogrodzeniu trybun flagi i transparenty o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub zakazanej przez PZPN,
  • 10.10  które w trakcie Imprezy Masowej wdzierają się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe lub inne strefy objęte ochroną,
  • 10.11  które w trakcie Imprezy Masowej rzucają przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa innych uczestników Imprezy Masowej albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócają przebieg Imprezy Masowej,
  • 10.12  które załatwiają potrzeby fizjologiczne poza toaletami, zaśmiecają teren Stadionu, niszczą jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie,
  • 10.13  które zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • 10.14  które w trakcie i miejscu Imprezy Masowej naruszają nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub informacyjnej.
    

11. W przypadkach zakwestionowania przedmiotów objętych zakazami Regulaminu Stadionu i Regulaminu Imprezy Masowej, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję bez prawa zwrotu.

12. Z urządzeń stadionowych, tzn. toalet, wind, fotelików, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
13. Wszystkie wejścia i wyjścia, ciągi komunikacyjne (schody) oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 
14. Regulamin Stadionu obowiązuje od 15 lutego 2010 r.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, Poz. 504)