Regulamin Imprezy Masowej

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników Imprez Masowych
– meczów piłki nożnej organizowanych przez SKS Bałtyk Gdynia.

1. Zakup lub uzyskanie biletu wstępu lub karnetu sezonowego oznacza automatycznie akceptację Regulaminu Imprez Masowych.
 
2. SKS Bałtyk zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren Imprezy Masowej, której jest organizatorem.


3
. Uczestnicy Imprezy Masowej są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Stadionu – areny Imprezy Masowej.

 • 4.SKS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy Masowej bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności.
  • 4.1  w sytuacji, gdy Impreza Masowa jest odroczona lub opóźniona, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania SKS Bałtyk, 
  • 4.2  SKS Bałtyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną lub ciepło.
    
 • 5. Uczestnik Imprezy Masowej organizowanej przez SKS Bałtyk - wchodzący lub przebywający na terenie Imprezy Masowej – ma obowiązek na każde żądanie służby porządkowej okazać bilet wstępu i dokument potwierdzający tożsamość oraz poddać się przeszukaniu bagażu i odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przedmiotów lub substancji, których wniesienie na teren Imprezy Masowej jest zabronione przez Regulamin Stadionu.
  • 5.1  Zakazane przez Regulamin Stadionu przedmioty i substancje, wnoszone lub wniesione na teren Imprezy Masowej, ulegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim służbom.
    

6. Uczestnik Imprezy Masowej ma obowiązek w czasie jej trwania stosować się do zarządzeń przedstawicieli SKS Bałtyk, służb porządkowych, Policji, służb ratowniczych oraz do komunikatów ogłaszanych przez spikera.

 • 7. SKS Bałtyk zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez uczestników Imprezy Masowej, w szczególności za zniszczenie mienia, spowodowanie zamieszek albo czynne w nich uczestniczenie oraz za kary nałożone przez PZPN,
  • 7.1  Przebieg Imprezy Masowej organizowanej przez SKS Bałtyk, a w szczególności zachowanie osób, jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w standardzie HD. Zapisany w ten sposób materiał może stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia, a także postępowania odszkodowawczego na drodze cywilnej.
    

8. SKS Bałtyk zastrzega sobie prawo unieważnienia poszczególnych biletów wstępu lub karnetów sezonowych na podstawie własnych zarządzeń oraz na wniosek Policji lub innych organów porządku publicznego.

9. Poniesione szkody uczestnik Imprezy Masowej jest zobowiązany zgłosić przedstawicielowi SKS Bałtyk niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 60 minut po zakończeniu Imprezy Masowej.

10. Płytę boiska, strefę szatni i strefę wywiadów, strefę VIP, obszar pomieszczeń sportowych
i biurowych użytkowanych przez SKS Bałtyk określa się jako szczególnie chronione i zamknięte dla uczestników Imprezy Masowej.

11. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć podczas Imprezy Masowej
może odbywać się wyłącznie za zgodą SKS Bałtyk.

12. Regulamin Imprezy Masowej obowiązuje od 15 lutego 2010 r.